asseta.pl

Regulamin serwisu

decor

1. Postanowienia wstępne 

1.     Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) jest Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.     Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu (dalej: Serwis) działającego pod adresem: https://asseta.pl

3.     Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie. 

4.     Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Asseta S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, Warszawa 00-854, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527526, NIP: 7772812084, REGON 634641455. 

5.     Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z zapoznaniem się Użytkownika z Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na jego treść. W przypadku nieakceptowania postanowień Regulaminu zachęcamy do kontaktu poprzez tradycyjne formy komunikacji. 

6.     Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Spółki są kształtowane wyłącznie przez treści niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin nie wyłącza praw Użytkowników Serwisu, których nie można wyłączyć za pomocą postanowień umownych w świetle przepisów państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu, i w którym dostępny jest Serwis. 

7.     W przypadku konfliktu pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, nadrzędność mają te przepisy. 

8.     Serwis udostępnia Użytkownikom szereg funkcjonalności, jednak ich liczba może się zmieniać a Spółka nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności konkretnej funkcjonalności. Na dzień publikacji niniejszego Regulaminu, Serwis pozwala na:

a)       Kontakt za pomocą formularza kontaktowego;

b)      Kontakt za pomocą usługi „Czat”;

c)       Pobieranie materiałów i publikacji.

2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie 

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:  

1.     Administrator danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2.     Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych osobowych, tym samym wykonując jego polecenia i działając w zakresie udzielonego umocowania.

3.     Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4.     Dłużnik/Osoba zadłużona – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odpowiedzialna za spełnienie określonego świadczenia, wynikającego z tytułu zawartej umowy, innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, której zadłużenie jest obsługiwane przez Spółkę.

5.     Wierzyciel –osoba fizyczna lub prawna, wobec któreej Dłużnik będący jednocześnie Użytkownikiem Serwisu posiada zadłużenie obsługiwane przez Spółkę. 

6.     Doradca Klienta – pracownik Spółki lub osoba współpracująca ze Spółką, która jest odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem korzystającym z Usługi Czat. 

7.     Asseta/ Spółka/Administrator Serwisu – Asseta S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, Warszawa 00-854, KRS: 0000527526 , REGON: 634641455, NIP: 7772812084.

8.     Regulamin – niniejszy dokument , określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki Asseta S.A oraz zasady i warunki korzystania z udostępnionych w Serwisie Usług.

9.     RODO -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

10.  Serwis – serwis internetowy należący do Spółki, na który składa się zawartość udostępniona przez stronę WWW Użytkownikom, umożliwiająca korzystanie z Usług.

11.  Usługa Czat – określona w Regulaminie, świadczona w Serwisie przez Spółkę dla Użytkownika bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości prowadzenia w czasie rzeczywistym, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 w trybie tekstowym, komunikacji z Doradcą Klienta w sprawie zadłużenia, obsługiwanego przez Asseta S.A. Administrator Serwisu ma prawo w każdym momencie zmienić godziny pracy Doradców Klienta i tym samym wykonywania Usług.

12.  Usługa formularza kontaktowego – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający przesyłanie przez Użytkownika do Spółki wszelkich wniosków, zapytań lub innych zgłoszeń. 

13.  Usługi- oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu. 

14.  Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:  

a)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu, lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, oraz  

b)     korzysta z Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz niezwiązanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i jakichkolwiek usług. 

3. Minimalne warunki techniczne  

1.     Spółka dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników różnych platform sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych, jednakże nie może zagwarantować i odpowiadać za dostępność Serwisu lub jego Usług przy wykorzystaniu dostępnych kombinacji sprzętu, sytemu i aplikacji.

2.     Spółka udostępnia Serwis w sieci WWW, jednak nie gwarantuje urządzeń i środków dostępu do Serwisu, w szczególności Spółka nie jest dostawcą Internetu, platform sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług. 

3.     Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

4.     Spółka zaleca stosowanie poniższych przeglądarek internetowych we wskazanych wersjach lub wersjach wyższych:

a)     Internet Explorer 8; 

b)     Opera 10.00;

c)     Google Chrome 10.0;

d)     Mozilla Firefox 4.0;

5.     Korzystanie z Serwisu lub Usług może wymagać akceptacji obsługi appletów JavaScript, ActiveX lub niektórych plików cookie niezbędnych do prawidłowego wyświetlania zawartości Serwisu. Spółka udostępnia informacje o plikach cookie w zakładce Polityka cookie. 

4. Zasady korzystania z Serwisu i Usług 

1.     Korzystanie z Serwisu i poszczególnych Usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzania przez Asseta S.A. podanych w trakcie rozmowy danych osobowych.

2.     Użytkownik potwierdza, że dane, które podaje w trakcie rozmowy są zgodne z prawdą.

3.     Korzystanie z poszczególnych Usług rozpoczyna się wraz z zainicjowaniem Usługi w Serwisie poprzez wywołanie określonej funkcjonalności.

4.     Usługi Serwisu przede wszystkim dedykowane są dla Użytkowników będących Dłużnikami lub pełnomocnikami, opiekunami prawnymi lub przedstawicielami ustawowymi osoby zadłużonej. 

5.     Podstawowym celem Usług jest udostępnienie zweryfikowanemu i uprawnionemu Użytkownikowi, informacji dotyczących obsługiwanego przez Spółkę zadłużenia, w tym umożliwienie dokonania aktualizacji danych osobowych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania Użytkowników. 

6.     Usługi Serwisu będące kanałem wymiany informacji podlegających ochronie (tajemnica zawodowa, tajemnica danych osobowych, itp.) pomiędzy Spółką a Użytkownikiem wymagają weryfikacji tożsamości Użytkownika.

7.     W celach weryfikacji i przed zarejestrowaniem się w niektórych Usługach, Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości w oparciu o podanie imienia i nazwiska oraz poniższych danych: 

a)     całego lub części numeru PESEL; 

b)    adresu;

c)     aktualnego numeru telefonu lub adresu e-mail;

Jeżeli dane będą niewystarczające do odnalezienia sprawy lub jedna z powyższych danych będzie odbiegała od informacji posiadanych przez Spółkę, Użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe dane takie jak:

a)     datę urodzenia;

b)    numer sprawy z pisma otrzymanego od Spółki;

c)     numer i serię dowodu osobistego.

8.     Użytkownik Usług, do których wymagane jest logowanie, zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła. Wszelkie operacje wykonywane na koncie Użytkownika po podaniu prawidłowego loginu i hasła, są przypisywane Użytkownikowi. 

9.     Spółka nie gwarantuje odpowiedzi na wnioski kierowane przez Użytkownika za pomocą Usług w czasie rzeczywistym. 

10.  Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności lub trwałego wyłączenia Usługi lub części Serwisu, a także na bieżące wprowadzanie zmian w treściach publikowanych w Serwisie, w tym także aktualizacji niniejszego Regulaminu lub regulaminów poszczególnych Usług, jeżeli istnieje wymaganie sporządzenia takiego regulaminu dla Usługi.

11.  Użytkownik jest zobowiązany do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, a Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności części lub całości Serwisu lub Usług dla Użytkownika nie respektującego jego postanowień.

12.  W przypadku gdy zachowanie Użytkownika wykracza poza ogólnie przyjęte normy społeczne, Doradca Klienta ma prawo przerwać prowadzoną rozmowę a także ograniczenia dostępności części lub całości Serwisu lub Usług dla Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników.  

5. Prawa autorskie i zabezpieczenie własności intelektualnej

1.     Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, publikacji, dokumentów i wzorów dokumentów, raportów, znaków graficznych i towarowych umieszczonych w Serwisie lub Usługach przysługują wyłącznie Spółce lub jej partnerom współpracujących, na użycie których Spółka posiada odpowiednie umocowanie.

2.     Pobieranie udostępnionych przez Spółkę w Serwisie wzorów dokumentów jest dozwolone w ramach zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku. 

3.     Niedozwolone jest jakiekolwiek wykorzystanie w/w w celach komercyjnych w dowolnej formie lub tworzenie z nich kopii, reprodukcji, kompilacji, cytatów, wykorzystanie w części lub całości, bez uprzedniej zgody Spółki lub jej partnerów współpracujących wyrażonej na piśmie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków automatycznego zapisywania części Serwisu lub Usługi na urządzeniu końcowym Użytkownika w tzw. pamięci cache przeglądarki. 

6. Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

1.     W przypadku niezgodnego z zamierzeniem lub deklaracją Spółki, działania Serwisu lub Usługi, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

2.     Reklamacja Serwisu lub jego Usług powinna pozwalać na identyfikację Użytkownika lub jego urządzenia końcowego, z którego Użytkownik korzystał z Serwisu lub Usług i zawierać co najmniej:

a)     Imię i nazwisko Użytkownika;

b)    Numer sprawy Użytkownika będącego Dłużnikiem;

c)     Temat i przedmiot reklamacji;

d)    Okoliczności powstania roszczenia reklamacyjnego;

e)     Podpis Użytkownika w przypadku wniesienia reklamacji drogą pisemną;

f)      Oświadczenie Użytkownika, w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną ze wskazaniem adresu e-mail, na który ma być udzielona odpowiedź oraz oświadczeniem o byciu właścicielem przedmiotowego adresu e-mail;

3.     Reklamacje nie spełniające wskazanych wymagań formalnych pozostaną bez odpowiedzi. 

4.     Spółka może zaniechać odpowiedzi na reklamację także w przypadku, w którym:

a)     Odpowiedź na reklamację znajduje się Regulaminie lub regulaminach Usług (o ile istnieją);

b)    Odpowiedź na reklamację znajduje się w materiałach udostępnionych za pomocą Serwisu lub Usługi;

c)     Reklamacja wniesiona jest przez osobę trzecią nie legitymującą się stosownym umocowaniem do reprezentowania Użytkownika;

d)    Reklamacja nosi znamiona uporczywej komunikacji do Spółki i nie służy rozwiązaniu problemu działania Serwisu lub Usługi;

e)     Reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionych uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. 

5.     Reklamacje Użytkowników będących Dłużnikami lub pełnomocnikami, opiekunami prawnymi lub przedstawicielami ustawowymi Dłużnika można zgłaszać: telefonicznie: +48 71 771 02 12 (koszt wg stawki operatora), elektronicznie: reklamacje@asseta.pl bądź listownie: Asseta S.A., Debtors Service, ul. Al. Jana Pawła II 19, Warszawa 00-854. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi do 21 dni kalendarzowych od daty jej wpłynięcia.

6.     Reklamacje pozostałych Użytkowników można zgłaszać elektronicznie pod ogólnym adresem e-mail Spółki: kontakt@asseta.pl bądź listownie: Asseta S.A., Al. Jana Pawła II 19, Warszawa 00-854.

7.     Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty jej wpłynięcia do Spółki.

7. Ochrona Danych osobowych

1.     Serwis lub Usługi mogą służyć do gromadzenia lub przesyłania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

2.     Spółka przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Serwisu lub Usług występuje w charakterze Administratora lub Podmiotu przetwarzającego.

3.     Szczegóły dotyczące występowania przez Spółkę w charakterze Administratora danych lub Podmiotu przetwarzającego, a także zakresy, cele i podstawy prawne przetwarzania znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej na stronie www.asseta.pl. 

4.     Dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym Administratora Serwisu w celu umożliwienia kontaktu w sprawie dochodzenia wierzytelności, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w związku z dobrowolnym działaniem Użytkownika poprzez zainicjowanie komunikacji za pomocą Usługi akceptując warunki świadczenia usług.

5.     Dane osobowe przekazane w trakcie prowadzonej komunikacji będą udostępnione Administratorowi danych osobowych, którego dotyczyć będzie komunikacja i w imieniu, którego prowadzona jest komunikacja przez Doradców Klienta. 

6.     Dane osobowe Użytkowników Serwisu lub Usług mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki lub podmiotu będącego Administratorem danych osobowych oraz innym podmiotom uprawnionym lub zobowiązanym do wejścia w ich posiadanie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa lub które w sposób wystarczający i nie budzący zastrzeżeń umotywują konieczność wejścia w posiadanie danych osobowych, np.: w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionego celu, który nie stoi w sprzeczności z prawami i wolnościami Użytkownika.

7.     Spółka informuje, że dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora lub współpracującym z Podmiotem przetwarzającym, m.in. zajmującymi się świadczeniem usług archiwizowania i niszczenia dokumentów, dostarczaniem usług IT.

8.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do funkcjonowania całości lub części Serwisu lub Usługi. 

8. Social Media

1.     Spółka może wykorzystywać w Serwisie lub Usługach wtyczki (plug-in) portali społecznościowych.

2.     Interakcja Użytkownika poprzez wtyczki Facebook, Twitter, LinkedIn, itp. wiąże się z zalogowaniem się Użytkownika w tych portalach, w których obowiązują inne zasady dotyczące prywatności niż w Serwisie i Usłudze, w tym może odbywać się przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3.     W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron, które nie podlegają kontroli Spółki. W takim przypadku Spółka rekomenduje Użytkownikowi zapoznanie się z treścią analogicznego dokumentu regulującego zasady korzystania ze strony, na którą Użytkownik został przekierowany. 

9. Zmiany Regulaminu 

1.     Asseta publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w każdym czasie.

2.     Spółka zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, za które uważa się m.in.:  

a)     wprowadzenie nowych oraz zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontaktowania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia tych zmian i dostosowania Regulaminu; 

b)    zmiany zakresu oferowanych Usług lub ich funkcjonalności;

c)     wydane orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje właściwych organów lub instytucji nadzorczych, wskutek których zachodzi potrzeba ich uwzględnienia i dostosowania Regulaminu; 

10. Postanowienia końcowe 

1.     Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego utrwalenie poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu. 

2.     Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

3.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

4.     Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenie usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.